کلاس مجازی آنلاین

LMS-10P
 • 10 نفر آنلاین همزمان
 • 4 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش
LMS-20P
 • 20 نفر آنلاین همزمان
 • 20 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش
LMS-50P
 • 50 نفر آنلاین همزمان
 • 40 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش
LMS-100P
 • 100 نفر آنلاین همزمان
 • 70 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش
LMS-250P
 • 250 نفر آنلاین همزمان
 • 120 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش
LMS-500P
 • 500 نفر آنلاین همزمان
 • 200 گیگ حافظه کلاس
 • تضمینی کیفیت
 • دارد ضبط کلاس
 • انتخابی برگذاری آزمون
 • انتخابی تکلیف دانشجو
 • دارد مدیریت کاربران
 • دارد اطلاع رسانی آموزشی
 • نامحدود ترافیک کلاس
 • نیم بهاء ترافیک مصرفی
 • رایگان راه اندازی و آموزش